Registrer deg som besøkende

Arbeider illustrasjon

TA EN A4 BLANKETT FRA POSTKASSEN OG LEGG DEN GODT SYNLIG I KJØRETØYETS VINDU MED RØD SIDE UT.

LES INFORMASJONEN, REGISTRER DEG HER OG FØLG ANVISNINGENE.

HA ET FINT BESØK HOS AQUA ROCK! 

hCaptcha

 Generelle områderegler

 • All produksjon og vedlikeholdsarbeid på stedet krever arbeidstillatelse. Dette inkluderer også en egen sikkerhetsintroduksjon for området.
 • Biler, selvbetjente maskiner, lastebiler og arbeidsmaskiner er ikke akseptert på stedet uten kjøretillatelse - personlig tillatelse.
 • Sikkerhets- og forholdsregler, som gjerder, advarselsskilt og barrierebånd må observeres og forbli intakt.
 • Ved besøk eller arbeid på stedet er bruk av alkohol og narkotika forbudt.
 • Kun utpekte operatører som er kvalifisert og opplært kan bruke maskiner og utstyr.
 • Følg instruksjonene fra stedlig personell og sikkerhetspersonell til enhver tid.
 • Ikke bruk utstyr som åpenbart er skadet eller usertifisert.
 • Kjørende eller besøkende på området må bli eskortert til alle tider, med mindre egen sikkerhetsintroduksjon for området er gitt.

 General site rules

 • All production and maintainance work at the site requires a work
  permit. This also includes a safety induction for the site.
 • Cars, industry self-service trucks and work machinery are not
  accepted at the site without a driving permit. l permission. 
 • Safety precautions, such as fences, warning signs and barrier tape
  must be observed and left intact.
 • The possession, bringing to work and / or the use of alcohol and
  drugs on site is prohibited. 
 • Only designated operators who are qualified and trained may operate machinery and equipment. 
 • Follow the instructions given by the yard supervisors and safety
  personnel at all times. 
 • Do not use any obviously damaged or uncertified equipment.
 • Drivers on site for brief periods to be escorted at all times unless
  inducted.

Personlig verneutstyr for besøkende

 • Hjelm
 • Hi-Viz klær (minimum vest/jakke)

Spesifikk personlig verneutstyr - skal brukes når det er nødvendig

 • Sikkerhetsbriller
 • Hansker
 • Redningsvest
 • Sikkerhetssele
 • Øye, åndedrettsvern og hørselsvern
 • Sikkerhetssko, ved fottur